Koszyk0 ks 

Twój koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty..

Nahoru

Regulamin Japlo.pl

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.japlo.pl jest prowadzony przez firmę J.P.Leroy s.r.o., z siedzibą: ul. Lipova 1965, 737 01Czeski Cieszyn , Republika Czeska, posiadającą nr NIP (DIČ): CZ25374168.

- dane kontaktowe: adres pocztowy: ul. Lipova 1965, 737 01Czeski Cieszyn , Republika Czeska
- adres poczty elektronicznej: info@japlo.pl
- fax: + 420 558 772 241
- numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +420 558 772 244 –mówimy po polsku - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
ul. Lipova 1965, 737 01Czeski Cieszyn , Republika Czeska
Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez J.P.Leroy s.r.o. dostępny na stronie internetowej pod adresem www.japlo.pl
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których J.P.Leroy s.r.o. skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym i przekaże zamówiony towar do dostarczenia Klientowi operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Salon - sklep firmowy prowadzony przez J.P.Leroy s.r.o. znajdujący się w Czeskim Cieszynie przy ul. Lípová 1965, Czeski Cieszyn
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone względem J.P.Leroy s.r.o. za pośrednictwem Sklepu internetowego, poczty e-mail lub droga telefoniczną, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 

4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe. 

5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci;posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i cookies:Microsoft Edge, w wersji 40.0 lub wyższej;Google Chrome, w wersji 71.0 lub wyższej;Opera, w wersji 57.0 lub wyższej;Safari, wersji 12.0 lub wyższej;posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym J.P.Leroy s.r.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. J.P.Leroy s.r.o. zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer). 

7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam). 

§ 2
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego, rejestracja i logowanie
1. Klient może składać Zamówienia na asortyment znajdujący się w Sklepie internetowym po zarejestrowaniu Konta Klienta, jak i bez rejestrowania Konta Klienta, lecz pod warunkiem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją. 

2. J.P.Leroy s.r.o. świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.japlo.pl. 

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna. 

4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.japlo.pl - zakładka „Logowanie” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi Zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta. 

6. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Załóż konto”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez J.P.Leroy s.r.o. wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

7. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło. 

8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie J.P.Leroy s.r.o.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@japlo.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy J.P.Leroy s.r.o.  wskazany w § 1 punkt 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym. 

9. J.P.Leroy s.r.o.  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam). 

10. J.P.Leroy s.r.o. może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając je Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. 

11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało niezwłocznym zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego. 

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy

§ 3
Składanie Zamówień


1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu internetowego www.japlo.pl, ale także telefonicznie pod numerami +420 558 772 244 – mówimy po polsku, lub drogą mailową wysyłając na adres mailowy: info@japlo.pl. 

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową są możliwe wyłącznie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. 

3. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

4. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia. 

5. Zamówienie w sklepie internetowym można złożyć po zalogowaniu lub bez logowania. 

6. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź dalej”, Klient wybiera metodę płatności i metodę dostarczenia towaru, weryfikuje dane do wysyłki i dane do faktury oraz akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności i plików cookies. Na tym etapie Klient może zweryfikować i lub zmienić dane do wysyłki oraz dane do faktury. 

7. Naciśnięcie na przycisk „Zamów i zapłać” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem dokonania zapłaty. 

8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony do miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.japlo.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru. 

10. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamów i zapłać”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu Zamówienia. 

11. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta zostanie niezwłocznie wysłana przez J.P.Leroy s.r.o.  wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od J.P.Leroy s.r.o. z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a BROWIN. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z linkiem do niniejszego Regulaminu, linkiem do Polityki Prywatności i plików cookies, linkiem do pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz linkiem do wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

12. Świadczenie przez J.P.Leroy s.r.o. usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na towary oferowane przez J.P.Leroy s.r.o. za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez J.P.Leroy s.r.o. albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

13. Klient, który złożył Zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować Zamówienie do momentu nadania przez J.P.Leroy s.r.o. przesyłki z towarem. Oświadczenie o anulowaniu Zamówienia powinno zostać złożone droga mailową na adres: info@japlo.pl lub telefonicznie pod numerami +420 558 772 240 – mówimy po polsku. Powyższe uprawnienie do anulowania umowy nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu. 

14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od J.P.Leroy s.r.o. realizacja Zamówienia nie będzie możliwa lub nie będzie możliwa w terminie określonym w zakładce Wysyłka i Dostawa, J.P.Leroy s.r.o. niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta droga mailową wraz z informacją o przysługujących Klientowi w związku z tym faktem prawach, w szczególności prawie odstąpienia od umowy. 

15. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia płatnego z góry, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany przez niego rachunek bankowy. 

16. Klient może skorzystać z metod płatności wskazanych w zakładce „Płatności”.

§ 4
Ceny towarów

1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu faktura VAT.  

3. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane zakładce „Wysyłka i Dostawa”. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. 

4. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze. 

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

6. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.  

7. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. 

8. W przypadku niektórych towarów, J.P.Leroy s.r.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez np. wyłączenie możliwości płatności za pobraniem lub przedpłatą.

§ 5
Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

1. Klient przy składaniu Zmówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;gotówką, - przy odbiorze w siedzibie firmy;przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej, kartą kredytową. 

2. Szczegóły dotyczące metod i sposobów płatności znajdują się w zakładce „Płatności”. 

3. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę produktu oraz koszty dostarczenia towaru niezwłocznie po otrzymaniu od J.P.Leroy s.r.o. wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

4. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar. 

5. Przesyłki wysyłane firmą kurierska są ubezpieczone. 

6. Dla usprawnienia ewentualnego procesu reklamacyjnego nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki, przed odebraniem przesyłki od kuriera lub w punkcie pocztowym Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika punktu pocztowego lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z J.P.Leroy s.r.o. w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze nie uniemożliwia jednak złożenia reklamacji.

§ 6
Realizacja Zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsc znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Szczegóły dotyczące sposobu dostawy towarów wskazane została w zakładce „Wysyłka i dostawa”, przy czym artykuły szklane wysyłane są jedynie za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze. 

4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania Zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych w zakładce „Wysyłka i dostawa”. 

5. Koszty dostarczenia zamówionego towaru obowiązujący w chwili złożenia zamówienia cennik wysyłek, zamieszczony w zakładce „Wysyłka i dostawa”. 

6. Informacje dotyczące czasu realizacji Zamówienia zamieszczone zostały w zakładce „Wysyłka i dostawa”. 

7. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania Zamówienia Salonu, jako miejsca dostarczenia zamówionego towaru, Klient zostanie powiadomiony przez J.P.Leroy s.r.o. o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) przesłanej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zgodnie z danymi podany przez Klienta zamieszczonymi się w Koncie Klienta. 

8. W celu odbioru zamówionego towaru w siedzibie firmy, Klient przedstawi J.P.Leroy s.r.o. w miejscu odbioru towaru numer Zamówienia, zamieszczony również w otrzymanych od J.P.Leroy s.r.o. wiadomościach informujących o gotowości zamówionego towaru do odbioru w siedzibie firmy. 

9. Zamówiony towar, dostarczony do siedziby firmy, pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez 7 dni roboczych, licząc od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru w siedzibie firmy za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail). Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta w godzinach otwarcia. 

10. W przypadku gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie wskazanym w punkcie 9 powyżej, Klient i J.P.Leroy s.r.o. mogą uzgodnić inny termin odbioru towaru. 

11. W przypadku, gdy Klient nie odbierze towaru w terminach sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy w zakładce „Wysyłka i dostawa” - J.P.Leroy s.r.o. ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży J.P.Leroy s.r.o.  może skorzystać odpowiednio w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia towaru lub w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu na odbiór towaru przez Klienta w siedzibie firmy, wskazanego w punkcie 9 powyżej. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, J.P.Leroy s.r.o. powiadomi Klienta droga mailową na adres mailowy wskazany w Zamówieniu oraz dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności. W przypadku Klienta będącego Konsumentem zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty, chyba że wyraził zgodą się na inny sposób zwrotu. 

12. J.P.Leroy s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 

13. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż towaru. 

14. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez J.P.Leroy s.r.o. faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie Klienta.

§ 7
Realizacja Zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7, 8, 9, 11 i 12 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni licząc od dnia dostarczenia towaru lub jego odbioru w Salonie, w zależności od tego, która forma dostawy została wybrana przez Konsumenta. 

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

4. Konsument może odstąpić od umowy informując J.P.Leroy s.r.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez:wysłanie pisma pocztą na adres: J.P.Leroy s.r.o., z siedzibą: ul. Lipova 1965, 737 01Czeski Cieszyn, Republika Czeska, przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@japlo.pl;przesłanie tego oświadczenia faksem na nr fax: + 420 558 772 241Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru nie jest jednak obowiązkowe. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim J.P.Leroy s.r.o. przyjął jego ofertę. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował J.P.Leroy s.r.o. o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: J.P.Leroy s.r.o., z siedzibą: ul. Lipova 1965, 737 01Czeski Cieszyn, Republika Czeska.  

7. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów (w tym w szczególności koszt opakowania i dostarczenia do J.P.Leroy s.r.o.) w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Konsument. W tym celu Konsument może skorzystać np. z usług Poczty Polskiej lub innych podmiotów świadczących takie usługi. Przykładowe ceny takich usług można znaleźć poniżej:GLS PLInpost PaczkomatInpost Home DeliveryDPD 

8. W przypadku odstąpienia od umowy J.P.Leroy s.r.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez J.P.Leroy s.r.o. oraz z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w punktach 9, 11 i 12 poniżej. 

9. W przypadku zwrotu części towarów objętych zamówieniem – J.P.Leroy s.r.o. zwraca Klientowi koszt dostawy zwracanego towaru w wysokości proporcjonalnej w jakiej znajduje się wartość zwracanego towaru w stosunku do wartości zamówienia. 

10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez J.P.Leroy s.r.o. przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. 

11. J.P.Leroy s.r.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

14. W celu usprawnienia przeprowadzenia procedury zwrotu towaru Konsument może zamieścić na przesyłce dopisek „Zwrot”, przy czym nie jest to w żadnym przypadku wymóg bez którego spełnienia towar nie zostanie przyjęty przez J.P.Leroy s.r.o..

§ 8
Procedura rozpatrywania reklamacji

1. J.P.Leroy s.r.o. jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. J.P.Leroy s.r.o. ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 

2. Reklamacja może przesłać pod adres: Olzalogistic; DURAMAT; ul. Kościuszki 33; 43-400 Cieszyn   tel.: +48 503 150 970 

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), ewentualnie nr telefonu na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację , datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć J.P.Leroy a.r.o. dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

4. Reklamację można złożyć korzystając z „Formularza reklamacji” dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego adresem www.japlo.pl i stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować. 

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt J.P.Leroy s.r.o.  dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 8 punkt 2 niniejszego Regulaminu. 

6. Przy odsyłaniu reklamowanego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. 

7. J.P.Leroy s.r.o.  rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:za pośrednictwem poczty na adres: J.P.Leroy s.r.o. ; ul. Lipova 1965; 737 01 Czeski Cieszyn; Republika Czeska za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@japlo.pl telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: + 420 558 772 244 – mówimy po polsku, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). 

9. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres email) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, J.P.Leroy s.r.o.  zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.  

§ 9 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Wszelkie informacje o ochronie danych osobowych Klienta zawarte są w zakładce „Polityka prywatności i pliki cookies”, znajdującej się na stronie Sklepu internetowego.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim. 

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.browin.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) Informacje o towarach nie są równoznaczne z dostępnością tych towarów i możliwością realizacji zamówienia. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie. 

4. J.P.Leroy s.r.o. honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.japlo.pl oraz w siedzibie J.P.Leroy s.r.o.. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 

6. J.P.Leroy s.r.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.browin.pl o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.browin.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy J.P.Leroy s.r.o. – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 7 niniejszego Regulaminu. 

7. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). 

9. Załącznikami do Regulaminu są:Załącznik nr 1 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowyZałącznik nr 2 - Formularz odstąpienia od umowyZałącznik nr 3 - Formularz reklamacyjny 

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2020 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia. Dane osobowe Klientów są chronione przez J.P.Leroy s.r.o. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).